REGULAMIN SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO DressYourDog

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.dressyourdog.pl w ramach  działalności gospodarczej pod nazwą: Doradztwo prawne i finansowe Barbara Walczyk z siedzibą: Konopnickiej 30/3 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 7393059607. wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania  i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.dressyourdog.pl zwany dalej: Sklep – Dress Your Dog, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu dressyourdog.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych dressyourdog.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego dressyourdog.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach dressyourdog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. Sklep - dressyourdog.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.dressyourdog.pl

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.dressyourdog.pl, kliknięcie ikony dodania do
koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.dressyourdog.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu
zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www. dressyourdog.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego www.dressyourdog.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem www.dressyourdog.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od

dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu www.dressyourdog.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu www.dressyourdog.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.dressyourdog.pl wystawiane są faktury VAT. Wysłanie faktury do Klienta
następuje po zaznaczeniu takiej opcji podczas składania zamówienia.

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS,Poczty Polskiej lub Paczkomatu, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub
odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

4.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient udziela właścicielowi www.dressyourdog.pl , o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, na nadanie przesyłki zamówionej w www.dressyourdog.pl  na jego koszt (nie dotyczy to dostawy realizowanej przez kuriera). Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na paragonie lub fakturze VAT. Uwzględnione tam będą koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej - nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym www.dressyourdog.pl drogą emailową przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji koszt przesyłki zostanie powiększony o podatek VAT w wysokości 23%.

5. Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w www.dressyourdog.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

5.2. www.dressyourdog.pl  odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak www.dressyourdog.pl  nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3.  www.dressyourdog.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie  www.dressyourdog.pl

5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą na adres: Konopnickiej 30/3, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

5.8.  www.dressyourdog.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta www.dressyourdog.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

6. Wymiana

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty www.dressyourdog.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośbą o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować www.dressyourdog.pl o zamiarze dokonania wymiany drogą emailową, a następnie odesłać towar pocztą na adres: Konopnickiej 30/3, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

6.3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie www.dressyourdog.pl  

6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.

6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

7. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.dressyourdog.pl , może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do www.dressyourdog.pl  na adres: Konopnickiej 30/3, 41-300 Dąbrowa Górnicza, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 38  ustawy wymienionej wyżej.

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: Konopnickiej 30/3, 41-300 Dąbrowa Górnicza

7.5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany, a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. www.dressyourdog.pl  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym www.dressyourdog.pl

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez www.dressyourdog.pl  produktach.

8.5. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.dressyourdog.pl , nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.dressyourdog.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin obowiązuje od 5 listopada 2014 r.